REGULAMIN AKADEMII

Regulamin

 • § 1. Definicje Regulaminu

Wszystkie terminy niżej wymienione, pisane dużą literą, będą miały na użytek niniejszego regulaminu następujące znaczenie:

Regulamin – niniejszy zbiór przepisów regulujących kwestie związane z użytkowaniem systemu, portalu, produktów, usług Connect & Invest

Szkolenie – Każde szkolenie organizowane przez Connect & Invest Sp. z o.o.

Login i Hasło – Ustalone przez klienta jako dane dostępu do panelu Programu Partnerskiego (jeśli taki obowiązuje dla danej usługi lub produktu)

Klient – osoba fizyczna, prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, przy zastrzeżeniu, iż Klient, mający zamiar korzystania z Serwisu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub reprezentujący osobę prawną nie jest konsumentem w rozumieniu przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Osoba reprezentująca osobę prawną przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu jest także obowiązana przesłać na adres siedziby Administratora stosowne pełnomocnictwo do jej reprezentowania.

Członkostwo – zgłoszenie chęci bycia członkiem Programu Partnerskiego na warunkach określonych niniejszym regulaminem oraz ofertą zamieszczoną na stronie www.akademiadeweloperow.pl poprzez kliknięcie przycisku zarejestruj znajdującego się w serwisie i wypełnienie następnie pojawiającego się formularza zgłoszenia.

Administrator – Connect & Invest Sp. z o.o. Nowogrodzka 50 lok. 503, 00-695 Warszawa NIP: 6772395898

Dział Obsługi Klienta – punkt udzielający informacji Użytkownikom. Kontakt z Działem Obsługi Klienta jest możliwy za pośrednictwem telefonu lub e-maila w dni robocze od godziny 10:00 do godziny 17:00. Telefon: +48 539-089-758, email: biuro@akademiaderweloperow.pl. Opłata za połączenie z Działem Obsługi Klienta jest zgodna z posiadaną taryfą operatora telekomunikacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

 • § 2. Przepisy ogólne

Regulamin określa warunki i zasady udostępniania i sprzedaży Szkoleń i/lub Produktów przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.
Udostępnianie i sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Serwisu poprzez zawarcie Umowy na odległość, pomiędzy Administratorem a Klientem.
Każda osoba składająca Zamówienie w Serwisie jest zobowiązana zapoznać się z regulaminem.
Poprzez złożenie zamówienia w Serwisie Klient potwierdza fakt zapoznania się z Regulaminem i potwierdza, że akceptuje go w obowiązującej formie.
Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z Serwisem to dowolna graficzna przeglądarka internetowa z włączoną obsługą JavaScript i cookies. Operator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe funkcjonowanie Serwisu, którego przyczyną jest brak spełnienia wymienionych wymagań technicznych.
Operator dokłada starań potrzebnych do prawidłowego działania Serwisu. Informacje o wszystkich przerwach technicznych, błędach technicznych i awariach oraz ewentualnych związanych z nimi konsekwencjach dla Klientów będą umieszczane na stronie głównej Serwisu oraz przesyłane mailowo. Każdy Klient zobowiązuje się do podania swojego imienia, nazwiska oraz numeru kontaktowego (działającego). Jeśli klient nie opłaci konta przez miesiąc jego konto zostaje usunięte

 • § 3. Zawarcie umowy i dostawa

Złożyć Zamówienie można poprzez kliknięcie przycisku zakupu znajdującego się w Serwisie i wypełnienie następnie pojawiającego się formularza zgłoszenia.
Jeśli płatność jest potrzebna po dokonaniu wyboru płatności Klient dokonuje jej na stronie wybranego banku lub portalu płatniczego, zgodnie z właściwym regulaminem tego podmiotu, udostępnionym pod jego domeną.
Każda Rejestracja i Zamówienie weryfikowane jest w sposób zautomatyzowany poprzez wysłanie wiadomości poczty elektronicznej na adres podany przez Klienta.
Otrzymanie wiadomości poczty elektronicznej informującej o przyjęciu Zamówienia oznacza, iż Zamówienie zostało złożone prawidłowo i doszło do zawarcia Umowy.
Wysyłka następuje automatycznie po rejestracji lub dokonaniu płatności i Klient godzi się na otrzymania maili systemowych od administratora.
Po rejestracji lub dokonaniu płatności klient jest przekierowany na stronę z podziękowaniem. Bilety na wydarzenia są przesyłane elektronicznie najpóźniej 4 dni przed danym wydarzeniem

 • § 4. Zmiany Regulaminu

Administrator ma prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie.
Klienci mają prawo i obowiązek zapoznać się ze zmienionym Regulaminem.
Zmiany Regulaminu stają się skuteczne z dniem publikacji nowego regulaminu, przy czym nie obowiązują one Klientów, którzy zawarli Umowę z Administratorem przed publikacją zmian.

 • § 5. Zmiany Terminów i Gwarancja

Administrator obowiązany jest informować Klienta o wszelkich powstałych zmianach terminów Szkoleń.
Jeśli klient zakupił bilet a termin szkolenia z powodów niezależnych od organizatora ulegnie zmianie, istnieje możliwość wykorzystania danego biletu na kolejny wybrany przez klienta termin tego samego rodzaju szkolenia. Zwrot biletów w przypadku zakupienia go w cenie promocyjnej nie jest możliwy. (Z wyjątkiem zwrotu w terminie ustawowym tj. 14 dni od dnia zakupu). Administrator udziela Klientowi 14 dniowej Gwarancji Satysfakcji.
Szkolenia on line są dostępne dla klienta minimum 12 mscy po zakupienia danego szkolenia. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zmiany dokonywane przez partnerów zewnętrznych.

 • § 6. Zwrot

Zgodnie z treścią ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.) Klient ma możliwość zwrotu zakupionych produktów w terminie do 14 dni od dnia sprzedaży przy zachowaniu dowodu zakupu, o ile jest konsumentem w rozumieniu przepisów powszechnie obowiązujących.
Zwrotu Klient może dokonać poprzez przesłanie wiadomości poczty elektronicznej na adres Administratora zgłaszającej dokonania zwrotu
Jeśli towar zostanie zwrócony zgodnie z Regulaminem i obowiązującym prawem, Administrator zwraca uiszczoną cenę nabycia w ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania pisma rezygnacji lub faktury zwrotnej, na wskazane przez Klienta konto bankowe.
Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z błędnego wykorzystywania oferowanych produktów.

 • § 7. Procedura reklamacyjna

Wszelkie reklamacje powinny być zgłaszane przez Użytkownika do Działu Obsługi
Klienta za pośrednictwem adresu mailowego: biuro@akademiadeweloperow.pl lub w drodze
listu poleconego przesłanego do siedziby Organizatora.
Reklamacje można zgłaszać w godzinach funkcjonowania Działu Obsługi Klienta, tj. w
dni robocze od godziny 10:00 do godziny 17:00.
Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione

 • § 8. Pobieranie Danych

Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe Klientów zgodnie z przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności znajdującej się na stronie Serwisu w zakresie niezbędnym do realizacji i rozliczenia usług świadczonych w ramach umowy,
Administrator umożliwia Klientom przeglądanie i aktualizację danych osobowych, a także ich usunięcie w przypadku rozwiązania umowy, chyba że ich zachowanie jest niezbędne dla realizacji praw operatora, wynikających z rozwiązanej umowy.
Podanie danych osobowych w formularzu rejestracyjnym niezbędne jest do przeprowadzenia transakcji zakupu. W interesie Klienta leży podanie prawidłowych danych umożliwiających kontakt i dostarczenie Przedmiotu Licencji.
Administrator nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z błędnego podania danych.
Administrator zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia, w wypadku gdy dane podane przez Klienta podczas rejestracji, będą niezupełne (brak imienia, nazwiska, adresu, nr telefonu bądź adresu mailowego), lub gdy dane podane przez Klienta są błędne lub nieprawdziwe.
Podanie przez klienta danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwia dokonanie zakupu. Dokonując zakupu Klient wyraża zgodę na wykorzystywanie danych osobowych Klienta w celu i w zakresie potrzebnym dla wykonania przez sprzedawcę zamówienia (tj. dla dostarczenia Klientowi Przedmiotu Licencji i dokonania rozliczeń).

 • § 9. Ceny

Wszystkie, aktualne ceny Szkoleń podane są w Ofercie w ramach Serwisu.
Ceny są podawane w polskich złotych (PLN) i są cenami brutto.
Podane ceny Szkoleń zawierają tylko to co jest aktualnie opisane w cenie danego typ

 • § 9. Uczestnictwo w Akademii Deweloperów

 

 1. Organizatorem „Akademii Deweloperów” jest Connect & Invest Sp. z o.o. Nowogrodzka 50 lok. 503, 00-695 Warszawa NIP: 6772395898
 2. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest zakup biletu przez stronę www.akademiadeweloperow.pl bądź przez zgłoszenie uczestnictwa do działu sprzedaży Connect & Invest Sp. z o.o. oraz opłacenie faktury VAT.
 3. Cena obejmuje świadczenia znajdujące się̨ w wybranym pakiecie.
 4. Rezygnacja z uczestnictwa jest możliwa w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty zakupu (wystawienia faktury VAT), jednak nie później niż̇ na trzy dni przed terminem wydarzenia. Rezygnację należy przesłać mailem na adres: biuro@akademiadeweloperow.pl. Nieobecność Uczestnika na spotkaniu rozumie się jako rezygnacje, za którą nie przysługuje zwrot pieniędzy.
 5. Zwrot pieniędzy za uczestnictwo odbędzie się niezwłocznie przelewem, przy czym nie później niż w ciągu 14 dni od daty otrzymania maila z informacją o rezygnacji.
 6. Connect & Invest Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca oraz prelegentów wydarzenia.
 7. Uczestnicy „Akademii Deweloperów” oświadczają, że wyrażają zgodę na utrwalanie ich wizerunku lub głosu, a w szczególności poprzez ich nagrywanie i fotografowanie oraz późniejszą publikację zdjęć, nagrań audio/video i oświadczają, że nie będą mieli jakichkolwiek roszczeń z tym związanych.
 8. Connect & Invest Sp. z o.o. będzie wykorzystywać zdjęcia, nagrania audio/video oraz inne materiały zawierające wizerunek lub głos uczestników jedynie w celach promocyjnych, marketingowych, wizerunkowych.
 9. Connect & Invest Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia. W takim przypadku uczestnicy, którzy dokonali wpłaty uzyskają zwrot wpłaconych środków.
 10. Connect & Invest Sp. z o.o. ma prawo wyprosić uczestnika wydarzenia, który jest pod wpływem alkoholu, narkotyków, używa wobec prowadzącego lub innych Uczestników słów powszechnie uznanych za obraźliwe, zakłóca przebieg wystąpień prowadzącego lub innych osób wypowiadających się podczas wydarzenia.
 11. Wszelkie reklamacje powinny być zgłaszane przez uczestnika za pośrednictwem adresu mailowego: biuro@akademiadeweloperow.pl lub w drodze listu poleconego przesłanego do siedziby firmy: Connect & Invest Sp. z o.o. Nowogrodzka 50 lok. 503, 00-695 Warszawa. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
 12. Administratorem danych osobowych uczestników jest Connect & Invest Sp. z o.o.
 • Dane osobowe obejmujące imię, nazwisko, adres do korespondencji, NIP są przetwarzane w celu realizacji umowy, a podstawą przetwarzania danych osobowych jest niezbędność do wykonania Umowy.
 • Dane osobowe obejmujące imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail są również przetwarzane w celu realizowania marketingu bezpośredniego swoich usług, m.in. w celu przygotowania odpowiednio dostosowanych usług i treści marketingowych, a podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Connect & Invest Sp. z o.o. i wyrażona przez uczestników zgoda.
 • Dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do wykonania przez Administratora czynności, a po ich wykonaniu przez 10 lat. Odbiorcami danych osobowych uczestników mogą być podmioty współpracujące z Connect & Invest Sp. z o.o. i organy administracji publicznej.
 • Uczestnik ma prawo: wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych; żądać dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub przeniesienia swoich danych osobowych. Najemca ma nadto prawo wnieść skargę do organu nadzorczego. Uczestnik nie jest zobowiązany/a do podania danych osobowych, ale ich niepodanie skutkuje wykonaniem umowy.